Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de Checkk App (“Checkk”) als alle gegevens, informatie en diensten, dat via de App worden aangeboden (“Diensten”). Via deze App kunnen bestelling en betalingen worden gedaan bij de deelnemende Horeca zaken. De Checkk App en de Diensten worden u aangeboden door de Checkk, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71077010, gevestigd aan de Paalweg 5, 8141 RT 5, Heino (“Checkk App”).

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Door het gebruik van de Checkk App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van de Checkk. Onder Gebruiker wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon, die van de Check App
  gebruikmaakt.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van de Checkk zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op www.checkk.nl.
 3. Indien de Checkk App gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing.De Checkk App is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleidvan derden.

Artikel 2: Gebruik

 1. De Gebruiker kan de App gratis downloaden via www.checkk.nl, Google Android PlayStore en Apple AppStore.
 2. Nadat de Gebruiker de Checkk App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren via de Checkk App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de Checkk App is de privacyverklaring en het cookiebeleid van de Checkk App van toepassing.
 3. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de Checkk App de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).
 4. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Artikel 3: Gebruiksrecht

 1. Door het downloaden van de Checkk App verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App voor niet commercieel gebruik te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat, Android vanaf versie 5.0 eb iOS vanaf 9.0.
 2. De Checkk App biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat de App op het toestel (foutloos) functioneert. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App:
  • op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
  • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zoudenkunnen maken;
  • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor de Checkk, het merk Checkk of de Diensten.

Artikel 4: Beëindiging gebruiksrecht

 1. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de Gebruiker kan het gebruik van de Checkk App op ieder gewenst moment beëindigen, door de Checkk App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
 2. De Checkk App heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de Checkk App. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de Gebruiker de Check

Artikel 5: Onderhoud/aanpassingen

De Checkk App heeft te allen tijde het recht om de App tijdelijk buiten bedrijf te stellen ten behoeve van onderhoud, aan te passen, informatie te wijzigen of verwijderen.App niet meer gebruiken en van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen.

Artikel 6: Tarieven en betaling

 1. De Gebruiker is geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden van de App. Er is geen abonnement verbonden aan het gebruik van de App. Voor het downloaden kan uw provider echter kosten in rekening brengen.
 2. De Gebruiker is voor de door hem via de App geraadpleegde bestellingen de overeenkomstig tegen de lokaal berekende tarieven verschuldigd aan de Horeca. Deze regeling bepaalt ook het tijdstip waarop gewijzigde tarieven ingaan. De tarieven zijn steeds in euro’s.
 3. Betaling van de verschuldigde tarieven dient te geschieden direct aan de Horeca onderneming en is ten alle tijden direct opeisbaar.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) App en de Diensten, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, beelden en geluiden, berusten bij de Checkk App en/of bij diegene van wie de Checkk App een licentie heeft verkregen. Het is niet toegestaan om de aangeboden informatie en/ of App, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Checkk App, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik.

Artikel 8: Beveiliging

Checkk App zal zich inspannen dat de App en de Diensten virusvrij zijn, maar kan dat niet garanderen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De Cheackk App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Checkk App kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten
  of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. De Checkk App houdt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.
 2. De Checkk App is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door de Gebruiker of een derde verrichte levering van en/of diensten, die van de Diensten zijn afgeleid.
 3. De Checkk App is niet aansprakelijk voor bij de Gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Gebruiker, verminking of verlies van data.
 4. De Gebruiker vrijwaart de Checkk App voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit uit het al dan niet verstrekken van of door het gebruik van de Diensten.
 5. De Checkk App is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die via internet of via de Checkk App ontstaat ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen en/ of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan de Checkk App te wijten valt. In geen geval zal de vergoeding van de schade echter meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van de Checkk App wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Checkk App komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op deze ebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de App of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 11: Wijziging gebruiksvoorwaarden

De Checkk App behoudt zich het recht voor deze ebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de App of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. De Checkk App maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van de App te tonen. Bij continuering van het gebruik van de Checkk App of afname van Diensten wordt de Gebruiker vermoed te hebben ingestemd met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.